Despre mine

vineri, 8 aprilie 2011

Sociologie - curs - Oana Gheorghiu

sursa aici

CUPRINS
1. APARIłIA SOCIOLOGIEI CA ŞTIINłĂ


APARITIA SOCIOLOGIEI CA STIINTA
1.1. Întemeietorii sociologiei
1.2. Contextul apariŃiei sociologiei ca ştiintă
1.3. Premise social-structurale

2.PROBLEMATICA SOCIOLOGIEI. LOCUL SOCIOLOGIEI ÎN ANSAMBLUL ŞTIINłELOR SOCIO-UMANE

2.1. Problematica sociologiei
2.2. Sociologia comună şi sociologia ştiintifică
2.3. Sociologia şi sistemul ştiintelor

3.METODA DE CERCETARE SOCIOLOGICĂ

4.CULTURA

4.1. Ce este cultura?
4.2. Componentele culturii
4.3. Cultură ,,reală” şi ,,ideală”. Cultură şi libertate
4.4. Diversitatea culturală. Relativism şi etnocentrism cultural
4.5. Ipoteza decalajului cultural
4.6. Coordonate esentiale ale spiritualităŃii româneşti

5.SOCIALIZAREA

5.1. Socialitate, soaciabilitate, socializare
5.2. Natură versus educaŃie. EducaŃie versus natură
5.3. Perspective teoretice
5.4. Tipuri de socializare
5.5. Agentii socializării
5.6. Persuasiunea coercitivă – formă specifică de resocializare involuntară

6..STATUT ŞI ROL – ELEMENTE ALE STRUCTURII SOCIALE. TIPURI DE SOCIETĂTII
6.1. Structura socială
6.2. Teorii despre tipurile de societate

7.GRUPURILE SOCIALE ŞI ORGANIZAłIILE.ORGANIZAłIILE FORMALE ŞI BIROCRAłIA

7.1. Ce este grupul social. Tipuri de grupuri
7.2. Cum se formează grupurile. Normele şi structura de grup
7.3. Procesele grupului
7.4. Conducerea şi luarea deciziei în grup
7.5. Conceptul sociologic de organizatie. Natura orhanizatiei
7.6. Teorii despre birocratie

7.7. Sunt organizatiile nişte universuri rigide

7.8. Concluzii privind avantajele şi dezavantajele birocraŃiei
7.8.1. Avantajele birocratiei
7.8.2. Dezavantajele birocratiei
7.9. Ce înseamnă eficienta într-un sistem/organizaŃie?
7.10. Trecerea de la ierarhii la retele

8.CONTROLUL SOCIAL ŞI DEVIANłA

8.1. Ce este controlul social, forme şi stiluri de manifestare
8.2. Criterii de definire a fenomenului devianŃei
8.3. Diferite teorii despre deviantă
8.4. Teorii sociologice ale deviantei
8.5. Statistica criminalistică

9.STRATIFICARE ŞI MOBILITATE SOCIALĂ

9.1. Delimitări conceptuale
9.2. Casta şi clasa – forme ale stratificării
9.3. Teorii despre stratificare
9.4. Mentinerea sistemului stratificării
9.5. Mobilitatea socială
9.5.1. Delimitări conceptuale
9.5.2. Tipuri de cercetări sociologice în domeniul mobilităŃii sociale
9.5.2.1.Pitirim Sorokin şi paradigma mobilitătii sociale
9.5.2.2.Selectia socială negativă în sociologia românească
9.5.3.Sistemul stratificării sociale în România în timpul regimului comunist

10.FAMILIA

10.1. Rudenia, familia, căsătoria
10.2. O viziune multiculturală asupra familiei
10.2.1. Reguli de constituire a cuplurilor familiale şi practici de alegere a
partenerului
10.2.2. Tipuri de căsătorie

10.2.3. Modele de descendenŃă, de reşedinŃă şi autoritate în familie
10.3. Functiile familiei
10.4. Familia contemporană
10.5. Viitorul familiei. Forme alternative de căsătorie

11.POLITICA ŞI STATUL. CULTURA POLITICĂ ŞI SOCIALIZAREA POLITICĂ

11.1. Autoritarism, autoritate, putere
11.2. Tipuri de regimuri politice : democraŃie, autoritarism, totalitarism
11.3. Cultură politică şi cultură civică
11.4. Rolul socializării politice în formarea culturii politice
11.4.1. Ce este socializarea politică?
11.4.2. Agentii socializării politice
267

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Daca ai ceva de spus...